Aktivity

Aktivity před vznikem spolku

V rámci příprav oslav tohoto výročí byla radou města, v čele s panem starostou Ing. Petrem Měkýšem a panem místostarostou Ing. Tomášem Vojtkem, založena Pracovní skupina pro oslavy 750 let města Brušperk, jejímž vedením byla pověřena Mgr. Kateřina Klesnilová. Pracovní skupina za celý rok připravila řadu tématických akcí z nichž největší byla květnová „Historická slavnost“ na brušperské přehradě. Iniciátorem a spoluorganizátorem této slavnosti byl člen Pracovní skupiny a historik Bc. Tomáš Kocourek, autor populárně-naučného zvláštního vydání Brušperského zpravodaje s názvem 750 let města Brušperk a jeho historie v kontextu dějin českých zemí.

V souvislosti s výše vypsanými aktivitami se v průběhu roku 2019 dala dohromady skupina lidí, kterým je historická tématika blízká, a kteří společně vyjádřili přání navázat na činnost Pracovní skupiny pro oslavy a pokračovat i v následujících letech v organizaci historických akcí, přednášek, besed a dalších tématických aktivit zaměřených na:

  • osvětu a přiblížení lokální historie a historického významu města zábavnou a zajímavou formou lidem všech věkových kategorií,
  • historický výzkum formou archeologické, badatelské a literární činnosti,
  • ochranu místního kulturního dědictví,
  • propagaci města v širokém okolí a celém regionu Moravskoslezského kraje.

Dosavadní aktivity

Historická slavnost

Jedná se o hlavní a zároveň největší akci, která je společně organizována spolkem Braunsberg historicus a městem Brušperk, bez jehož podpory by slavnost nemohla vzniknout. Organizačně se jedná o přímé navázání na výše zmiňovanou první Historickou slavnost, organizovanou Pracovní skupinou pro oslavy a konanou v jubilejním roce 2019. Budoucí ročníky Historické slavnosti se budou opět konat v areálu brušperské přehrady a tématicky budou vždy specializovány na různá historická období. Slavnosti budou zaměřeny na živé, zábavné a zajímavé přiblížení různých aspektů historie lidem všech věkových kategorií, vč. rodin s dětmi. Vystupovat zde budou nejenom skupiny historického šermu, ale také historické kapely, dětské divadlo, sokolníci, komedianti a další. Připraveny budou rozličné soutěže a bohatý poučný program, ve kterém si každý návštěvník najde to, co se mu líbí. Cílem akce je obohatit Brušperk a jeho občany o doposud chybějící aspekt odkazování se na jeho dlouhou, zajímavou a hrdou historii. Spolek by tímto způsobem také rád, v kontextu historie širokého okolí, město více propagovali i v rámci celého našeho regionu.

V současné době je pro rok 2020 organizována Historická slavnost Brušperk, II. ročník, která bude, vzhledem k výročí 400 let od Bitvy na Bíle hoře, zaměřena na období Třicetileté války, která se na Brušperku velmi silně podepsala. Akce je naplánována na 21. červen 2020.

Archeologické práce, památník u popravčího vrchu a plán vybudovat naučnou stezku

Na úterý 12. listopadu 2019 spolek v Brušperku zorganizoval archeologické šetření v lokalitě bývalého popravčího vrchu „Na šibenici“ (286m.n.m, asi 250m severně od přehrady). Do města se v ten den přijel podívat přední odborník na popravčí místa pan prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Masarykova univerzita v Brně), dále RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně), Ing. Akad. arch. Jan Velek a Mgr. Michal Zezula Ph.D. (ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě). Za město se šetření zúčastnil pan místostarosta Ing. Tomáš Vojtek.  

Cílem archeologického šetření bylo blíže lokalizovat místo, kde stála brušperská šibenice, a stanovit potřebné úkoly, které povedou ke konkrétním terénním archeologickým průzkumům, které nám mohou odhalit mnoho z popravčí historie našeho města, které bylo s hrdelním právem, které vykonávalo i v okolních obcích, spojeno po celých 500 let. Výsledkem šetření je předpoklad, že Národní památkový ústav zahájí na jaře roku 2020 neinvazivní terénní archeologické práce, a to za místní asistence spolku Braunsberg historicus.

Brušperk je unikátní, protože žádné jiné město v regionu nemá nedotčené a zástavbou nepoškozené popravčí místo. Konečným cílem archeologického výzkumu je tak vytvořit turisticky velmi zajímavou malou expozici z potenciálně nalezených artefaktů a postavit malý památník hrdelního práva, který by se skládal z informační tabule a vyobrazení přesné rekonstrukce samotné šibeniční konstrukce. V další etapě by spolek památník rád propojil s historickou naučnou stezkou, která by propojovala historické jádro města právě s lokalitou u popravčího vrchu.

Přednáška: Památková zóna Brušperk – Historický vývoj centra města a jeho proměny

V září 2022 proběhla v Národním domě v Brušperku přednáška Mgr. Tomáše Kocourka na téma památkové zóny Brušperk a historickém vývoji centra města. Během 2 hodin nás Tomáš Kocourek provedl vývojem centra města od jeho založení až do současnosti. Po skončení přednášky následovala dlouhá diskuze s více než 3 desítkami občanů města kteří se přišli dozvědět více o historii města. Slide z přednášky si můžete prohlédnout níže.